Promjene programa

Odabir verzija

Prikaži samo promjene nastale nakon označene verzije - datuma


Tip: Označite svoju tekuću verziju programa i dobit ćete popis novih promjena nastalih nakon vaše verzije


Odabir modula

Odaberite module za koje želite vidjeti promjene

    


Prikaz promjena po stranici

Sveukupno promjena u bazi za označene module: 2638

podver 18.0.19 rel 01.01.3000

Razno(1)

Pomoćni programi

Promjene eRačuna i polja narudžbe

Kod XML eksporta eRačuna podaci o broju narudžbe i datumu narudžbe su razdvojeni. Moguće je poslati eRačun bez broja narudžbe i datuma, samo sa brojem narudžbe ili sa oba podatka.(26.01.2023)

podver 18.0.18 rel 25.01.2023

Razno(4)

Fakturiranje u VP

Ispravak kod eRačuna

Ispravak kod XML exporta eRačuna i upisa decimalne točke i odvajanja tisućica u podacima za količinu stavaka na računima.(25.01.2023)
Robno-materijalno

Promjena kod automatskog početnog stanja (inventure)

Kod prijenosa početnog stanja iz stare poslovne godine u novu, u prozoru "Robno-mat. > Automatska stanja > Automatsko početno stanje" program provjerava količinu i cijenu za svaki artikl.
Ako je stanje veće od nule (na 3 decimale), a cijena (na 2 decimale) iz nekog razloga jednaka nuli program je taj artikl logično ipak prenio u početno stanje nove godine, ali kako je cijena nepoznata (nula) stavio je privremenu cijenu 1,00.

U ovoj podverziji 18.0.18 program cijenu provjerava na 6 decimala.
Isto je napravljeno i kod Usklađivanja evidencije stanja sa stanjem na karticama.

Kod korisnika koji su u 2022. imali kunske cijene artikala u lipama, pa i manje od toga npr. 0,0034 kn, pretvorbom kuna u eure ta cijena je postala još manja tj. cijena od npr. 0,02 kn je postala 0,002654 eur tj. program ju je detektirao kao 0,00 i stavio na 1,00 eur.

Ako ste već napravili automatsko početno stanje tj. automatsku inventuru, možete u dokumentu "Robno-mat. > Skladišni dokumenti > 1. Početna inventura" ući u izmjenu i ručno promjeniti cijenu 1,00 na ispravnu na 6 decimala.
Početna inventura se kreira za SVAKO SKLADIŠTE posebno.
Nakon toga provedite "Robno-mat. > Automatska stanja > Usklađivanje evidencije stanja sa stanjem na karticama".

Ako nakon početnog stanja niste još unosili nove dokumente možete obrisati početnu inventuru u 2023. i prenijeti je ponovo.

U praksi se artikli sa cijenama manjim od 0,01 ne zaprimaju kao jedinica mjere gram, komad ... (npr. 1 naljepnica) nego kao desetine, stotine ili tisuće komada tj. kg i sl., tako da im se cijene svedu unutar stotog dijela valute.(25.01.2023)
Maloprodajne zalihe

Promjena kod automatskog početnog stanja (inventure)

Kod prijenosa početnog stanja iz stare poslovne godine u novu, u prozoru "Maloprodaja > Automatska stanja > Automatsko početno stanje" program provjerava količinu i cijenu za svaki artikl.
Ako je stanje veće od nule (na 3 decimale), a cijena (na 2 decimale) iz nekog razloga jednaka nuli program je taj artikl logično ipak prenio u početno stanje nove godine, ali kako je cijena nepoznata (nula) stavio je privremenu cijenu 1,00.

U ovoj podverziji 18.0.18 program cijenu provjerava na 6 decimala.

Kod korisnika koji su u 2022. imali kunske cijene artikala u lipama, pa i manje od toga npr. 0,0034 kn, pretvorbom kuna u eure ta cijena je postala još manja tj. cijena od npr. 0,02 kn je postala 0,002654 eur tj. program ju je detektirao kao 0,00 i stavio na 1,00 eur.

Ako ste već napravili automatsko početno stanje tj. automatsku inventuru, možete u dokumentu "Maloprodaja > Skladišni dokumenti > 1. Početna inventura" ući u izmjenu i ručno promjeniti cijenu 1,00 na ispravnu na 6 decimala.
Početna inventura se kreira za SVAKO SKLADIŠTE posebno.
Nakon toga provedite "Maloprodaja > Automatska stanja > Usklađivanje evidencije stanja sa stanjem na karticama".

Ako nakon početnog stanja niste još unosili nove dokumente možete obrisati početnu inventuru u 2023. i prenijeti je ponovo.

U praksi se artikli sa cijenama manjim od 0,01 ne zaprimaju kao jedinica mjere gram, komad ... (npr. 1 naljepnica) nego kao desetine, stotine ili tisuće komada tj. kg i sl., tako da im se cijene svedu unutar stotog dijela valute.(25.01.2023)
Pomoćni programi

HUB-ovi promjena

HUB-ovi promjena Vrste naloga u grupi kod Sepa001 plaćanja
1 - SEPA nacionalna platna transakcija u lokalnoj valuti
2 - SEPA nacionalna platna transakcija u stranoj valuti
3 - SEPA međunarodna/prekogranična platna transakcija
4 - ostali (non SEPA) kreditni transfer
5 - plaće, ostala redovna i povremena primanja(20.01.2023)

podver 18.0.17 rel 17.01.2023

Razno(4)

Općenito

U određenim prozorima dodatna poruka nakon tipke Odustani

U određenim prozorima sa većim unosom/izmjenom nakon odabira tipke Odustani postavit će se dodatno pitanje sa upozorenjem da uneseni podaci neće biti spremljeni.

"Kupci > Dokumenti > Izlazni računi"
"Dobavljači > Dokumenti > Ulazni računi"
"Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Predračuni"
"Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Veleprodajni računi"
"PDV > PDV obrazac > PDV obrazac"
"Kadrovska > Kadrovska evidencija > Djelatnici"
"Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Poslovni partneri - poduzeća "
"ObrDohotka > Obračun plaća > Obrazac JOPPD (XML ePorezna)"(15.01.2023)
Fakturiranje u VP

Ispravak valute kod slanja eRačuna

Kod slanja eRačuna u XML datoteci valuta je bila HRK.
Od sada će valuta biti promjenjena u zavisnosti u kojoj ste poslovnoj godini 2022 ili 2023 i u kojem ste statusu konverzije HRK, EUR1 ili EUR2.
Dakle i dalje možete slati XML datoteku sa HRK valutom, ali i sa EUR.

Korisnici koji su svojim kupcima slali PDF vizualizaciju iz Iposa nisu imali problema, samo oni koji su koristili vizualizaciju informacijskih posrednika (Moj-eRačun, Pondi ...).(16.01.2023)
Osnovna sredstva

Promjena kod obračuna Osnovnih sredstava nakon Osnovne konverzije

U uputama za konverziju koje su dostupne od 10.06.2022. je navedeno:

"OSNOVNA SREDSTVA
Ako u šifrarniku OsSredstva > Šifrarnici > Popis osnovnih sredstava, koji je na nivou matične firme, imate unos sredstva kod kojeg ste u polju „Osnovica za amortizaciju“ upisali fiksni iznos osnovice tada ćete u 2022. ručno morati taj iznos korigirati iz eura u kune jer je kod konverzije promjenjen u eure.

INFORMACIJA
Korisnici ovo polje znaju pogrešno upotrebljavati, a zapravo ga rijetki trebaju. Ako je u ovo polje upisan iznos onda ste programu naložili da uvijek uzima tu osnovicu za amortizaciju bez obzira na sve iznose početnog stanja, ulaza, izlaza i dr.
Ovo polje se koristi samo u specifičnim situacijama kod sredstava koje uvijek imaju fiksni iznos osnovice, npr. zemljišta."

Pokazalo se da jedan broj korisnika pogrešno upotrebljava to polje pa je napravljena dodatna rutina kako bi im se olakšao posao.

Nakon napravljene Osnovne konverzije, kod obračuna amortizacije u 2022. godini i ranijima, program će ako je upisana osnovica za amortizaciju direktno u šifrarniku osnovnih sredstava automatski kod obračuna amortizacije iznos eura privremeno konvertirati natrag u kune i uzimati će tu kunsku osnovicu.
Ako se nalazite u 2023. godini program će kao osnovicu uzimati upisane eure.

Ova izmjena nema utjecaja ako nije napravljena nikakva konverzija (sve je u HRK) ili ako je napravljena Dodatna konverzija (sve je u EUR2).

Dodatno, ako su neki korisnici u međuvremenu osnovice u eurima preračunali i upisali u kunama tada ovu rutinu mogu i isključiti u postavkama grupa Sistem.

Kao i do sada UVIJEK prije Obračuna amortizacije s knjiženjem napravite Simulaciju obračuna amortizacije bez knjiženja.(17.01.2023)
Pomoćni programi

Promjene kod unosa tečajnih lista

Zbog promjene načina prikazivanja tečajnih lista banaka u bazi je omogućen upis na 6 decimala iznosa valuta u prozoru "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Tečajne liste".

Do 2023. godine tečajne liste banaka su prikazivale jedinice strane valute kao 1 ili 100 i iznos tečaja u domaćoj valuti kuni npr.
100 HUF = 1,879537 HRK
1 GBP = 8,495033 HRK
1 USD = 7,064035 HRK
1 BAM = 3,852329 HRK

Od sada se tečajevi preuzimaju iz Europske središnje banke ESB gdje su svi iznosi stranih valuta prikazani za 1 EUR npr.
398,98 HUF = 1 EUR
0,88758 GBP = 1 EUR
1,0812 USD = 1 EUR
1,95583 BAM = 1 EUR

Ako želite u tečajnim listama imati isti prikaz kao u 2022. i ranije, u tečajnim listama je potrebno 1 Eur podijeliti sa iznosom strane valute npr.
100 HUF = 0,250639 EUR
1 GBP = 1,126659 EUR
1 USD = 0,924898 EUR
1 BAM = 0,511292 EUR

Potpuno je nebitno da li je tečaj zapisan kao "1,0812 USD = 1 EUR" ili "1 USD = 0,924898 EUR", tečaj je isti.(16.01.2023)

podver 18.0.16 rel 09.01.2023

Ispravak konverzije(1)

PDV evidencije

Ispravak kod donosa neplaćenih računa iz 2022. u 2023. i Osnovne konverzije

Ispravak kod donosa neplaćenih R-2 računa i neplaćenih ulaznih i izlaznih računa iz 2022. godine u 2023. godinu uz istovremenu konverziju HRK u EUR ako je napravljena Osnovna konverzija.
Radi se o rutinama u meniu:
"PDV > Početni saldo > Donos neplaćenih R-2 Rn iz prošle godine (izdani RN)"
"PDV > Početni saldo > Donos svih neplaćenih ulaznih i izlaznih Rn iz prošle godine (naplaćeni RN)"(09.01.2023)

podver 18.0.15 rel 08.01.2023

Automatska promjena/zaokruživanje cijena(4)

Fakturiranje u VP

Cjenici u veleprodaji prikaz VP cijena na 2 ili 6 decimala

U "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Cjenici artikala i usluga" dodana je u tabelarnom prikazu opcija prikaza VP cijene bez pdv-a na 2 ili 6 decimala.(05.01.2023)

Mogućnost automatskog zaokruživanja VP cijena na željeni broj decimala

Kod Povećanja/Smanjena cijena u VP cjenicima preko tipke Povećanje (Smanjenje) dodana je mogućnost odabira na koji će se broj decimala zaokružiti rezultat povećanja/smanjena cijena.
Broj decimala može biti 0, 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Nula znači da će cijena biti zaokružena na 1 eur, 1 cijena će biti zaokruženana 10 centi itd.

Ova opcija nema utjecaja kada je cijena zadana kao stopa marže.

Opcija se može iskoristiti i samo za jednostavno zaokruživanje VP cijena bez poreza na način da koeficijent povećanja/smanjenja stavite na 1,000 i odredite broj decimala.
Primjer cijene 1.2345,67891 eur
0 dec =1.2345,00 eur
1 dec = 1.2345,70 eur
2 dec = 1.2345,68 eur
3 dec = 1.2345,679 eur
4 dec = 1.2345,6789 eur

Automatika se provodi samo na artiklima koji su vidljivi u trenutnom prikazu cjenika, a koji se može filtrirati prema raznim filterima.(05.01.2023)
PC kasa

Cjenici u maloprodaji prikaz MP cijena sa porezom na 2 ili 6 decimala

U "PC blagajna > PC blagajna > Maloprodajni cjenici artikala i usluga" dodana je opcija prikaza prodajne cijene sa porezom na 2 ili 6 decimala.(05.01.2023)
Maloprodajne zalihe

Rutina za automatsko povećanje/smanjenje/zaokruživanje MP cijena

U prozoru "Maloprodaja > Maloprodaja > Cjenici artikala i usluga" je preko tipke "Povećanje" dodana mogućnost automatskog povećanja/smanjenja maloprodajne cijene sa porezom.
Povećanje/smanjenje se provodi množenjem svih cijena sa željenim koeficijentom.

Povećanje cijena je sa koeficijentom većim od jedan, smanjenje cijena je sa koeficijentom većim od nula, ali manjim od jedan.
npr. koeficijent 1,03 je povećanje za 3%, koeficijent 0,98 je smanjenje cijena za 2%

Istodobno je dodana mogućnost odabira na koji će se broj decimala zaokružiti rezultat povećanja/smanjena cijena.
Broj decimala može biti 0, 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Nula znači da će cijena biti zaokružena na 1 eur, 1 cijena će biti zaokruženana 10 centi itd.

Opcija se može iskoristiti i samo za jednostavno zaokruživanje MP cijena sa porezom na način da koeficijent povećanja/smanjenja stavite na 1,000 i odredite broj decimala.
Primjer cijene 1.2345,67891 eur
0 dec =1.2345,00 eur
1 dec = 1.2345,70 eur
2 dec = 1.2345,68 eur
3 dec = 1.2345,679 eur
4 dec = 1.2345,6789 eur

Automatika se provodi samo na artiklima koji su vidljivi u trenutnom prikazu cjenika, a koji se može filtrirati prema raznim filterima.
(08.01.2023)

podver 18.0.14 rel 03.01.2023

Konverzija razno(1)

Glavna knjiga

Promjena rutine za automatski import izvoda

U "Financijsko > Financijsko knjigovodstvo > Knjiženje dnevnika glavne knjige" promjena rutine "Auto upis SEPA XML" za automatski import izvoda. Od sada rutina provjerava da li je napravljena konverzija i koja, da li smo u 2022. ili 2023. godini i prema tome provjerava da li je valuta u XML izvodu EUR ili HRK ispravna.(03.01.2023)

podver 18.0.13 rel 02.01.2023

Konverzija razno(2)

Fakturiranje u VP

Promjena valute kod 2D bar koda

Kod ispisa računa i predračuna sa 2D barkode "HUB podaci za plaćanje" koji se ispisuje na dokumentu, promjena valute iz HRK u EUR.

Oznake poziva na broj ostaju HR.(02.01.2023)
Obračun dohodka

Joppd

Dodatna zaokruživanja na JOPPD obrascu u slučaju kada je JOPPD napravljen u kunama pa zatim konvertiran u eure pa nakon toga eksportiran/ispisan, možete napraviti izmjenu Joppd-a i kod izlaza će se ponovo zbrojiti A strana sa zaokruženim pojedinim stavkama.(02.01.2023)

podver 18.0.12 rel 01.01.2023

Konverzija razno(1)

PC kasa

Pomoćna rutina kod povrata gotovinskog novca

U prijelaznom periodu do 15.1.2023. na maloprodajnim mjestima je moguće plaćanje i u kunama i u eurima, ali vraćanje ostatka novca samo u eurima.

U prozooru "PC blagajna > PC blagajna > Računi u maloprodaji" kod evidencije primljenog novca na kraju izdavanju maloprodajnog računa preko tipke EUR/HRK može se označiti valuta primljenog novca.
Ako je označeno HRK tada upisujete iznos koji ste primili u kunama, a program prema fiksnom tečaju izračunava koliko trebate vratiti kupcu u eurima.(29.12.2022)

podver 18.0.11 rel 19.12.2022

Promjene rutine konverzije i dr.(5)

Sistem

Promjena u rutini za konverziju hrk-eur

Kod osnovne konverzije mijenjao se predznak (2 slova) kod modela plaćanja platitelja i primatelja u HUB-ovima iz HR u EU, to je sada promjenjeno, predznak i dalje ostaje HR.(08.12.2022)

Promjena u vezi User Account Control (UAC)

U zavisnosti kako je namještena opcija UAC u vašim windowsima kod pokretanja programa knjigovodstvo.exe mogu se pojavljivati razne sigurnosne poruke u windowsima, a koje ne utječu na ispravnost rada programa.

Napravljena je izmjena (Execution level As Invoker) kojom bi se te poruke trebale pojavljivati rjeđe ili uopće ne, opet zavisi i od postavki windowsa.(19.12.2022)
Glavna knjiga

Rutina za konverziju knjiženja HRK / EUR

U "Financijsko > Financijsko knjigovodstvo > Knjiženje dnevnika glavne knjige" je dodana rutina za konverziju iznosa svih stavaka tekućeg knjiženja prema odabranoj valuti i fiksnom tečaju 7,53450, tipka "Konvert". Može se odabrati EUR>HRK ili HRK>EUR.

Ova rutina će biti od koristi u situacijama kada radimo u 2023. godini u eurima, a određeni poslovni događaj je potrebno unijeti u glavnu knjigu 2022. u kunama. U tom slučaju se knjiženje u 2022. može upisati u eurima i automatski konvertirati u kune, kao što je npr. slučaj sa plaćom za 12. mjesec koja se obračunava u siječnju.(19.12.2022)
Saldakonti kupaca

Automatski upis poreza

U "Kupci > Dokumenti > Izlazni računi" upisom iznosa računa sa porezom automatski se izračunava iznos poreza prema tekstu iz polja "Tip unosa u knjigu I-RA" i upisuje u polje Porez.
(13.12.2022)
Fakturiranje u VP

Ispravak kod ispisa VP cjenika

Kod ispisa "Fakturiranje > Izvještaji > Cjenik artikala-usluga (XML) (CSV)" ispravak kod ponavljanja prikaza fiksnog tečaja konverzije u zaglavlju izvještaja.(14.12.2022)

podver 18.0.10 rel 04.12.2022

Službeno dostupna rutina za konverziju HRK-EUR(3)

Sistem

Rutina za konverziju HRK-EUR

U meniu "Sistem > Nadzornik > Konverzija HRK u EUR za ulazak u Euro zonu" službeno je dostupna rutina za finalnu konverziju HRK-EUR.

Za razliku od BETA verzije gdje je tečaj 10,00000, ovdje je službeni tečaj konverzije tj. 7,53450.

1. NAPOMENA
Korisnik sam odlučuje kada će napraviti Osnovnu, a kada Dodatnu konverziju.

2. NAPOMENA
Ne radite konverziju ako niste detaljno proučili upute za konverziju na webu.

INFORMACIJA
Nakon postavljanja podverzije 18.0.10 možete napraviti kopiju svojeg originalnog direktorija i na njemu raditi testne simulacije rada.
(03.12.2022)
Fakturiranje u VP

Naknadni prijenos izlaznih računa u PDV IRE

U prozoru "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Prijenos računa u saldakonti kupaca" napravljena je dodatna opcija za naknadni unos VP računa u PDV knjige IRA.
Kod normalnog prijenosa iz Fakturiranja u Saldakonti se kod upisa u Saldakonti upisuje i PDV knjiga IRA, ali kada VP račun već postoji u saldakonti tada se naravno ne upisuje, a onda se ne upisuje niti PDV IRA.

Opcija se dakle koristi samo u slučaju ako u Fakturiranju VP imate račune koji su već preneseni u Saldakonti kupaca, a ne postoje u PDV knjigama IRA, npr. modul PDV ste registrirali naknadno.
Opcija se uključuje u postavkama Poreznih evidencija jednokratno tj. vrijedi samo do izlaska iz programa.(06.10.2022)
Pomoćni programi

Izbor active/passive transfer mode kod ftp slanja LagerVpMp datoteke

U postavkama Robno-materijalno - Prošireni XML export datoteke Lager VP+MP u dodatnom modulu, dodana postavka za Transfer mode passive, ili active mode ako je isključeno.
Zbog limitiranosti nekih firewalla/routera active transfer mode ne funkcionira dobro i treba prebaciti na passive mode.(20.11.2022)

podver 18.0.9 rel 20.09.2022

Razne korekcije(5)

Saldakonti kupaca

Prometi i salda kartica kupaca

U izvještaju "Kupci > Izvještaji > Prometi i salda kartica" ispravak kod ispisa sa uključenom opcijom U izvještaj uključi samo partnere vezane za komercijalistu.(13.09.2022)

Izvod otvorenih stavaka

U izvještaju "Kupci > Izvještaji > Izvod otvorenih stavaka" povećan prostor u adresi za prikaz naziva primatelja.(15.09.2022)
Saldakonti dobavljača

Izvod otvorenih stavaka

U izvještaju "Dobavljači > Izvještaji > Izvod otvorenih stavaka" povećan prostor u adresi za prikaz naziva primatelja.(15.09.2022)
Fakturiranje u VP

Ispis računa i predračuna

Kod ispisa podataka o kupcu na računima i predračunima uz naziv, adresu i oib mogu se vidjeti dodatni podaci: telefon, fax, web i mail, i to samo tri od njih zbog ograničenja prostora.

Zbog povećanja/promjene fonta u ver 18.0 umjesto makismalno tri dodatna podatka vidjela su se maksimalno samo dva.
Povećano ponovo na 3 podatka.(06.09.2022)
Robno-materijalno

Korekcija izvještaja kartice artikala

U izvještaju "Robno-mat. > Izvještaji > Kartice artikala" povećan je prostor za ispis broja dokumenta npr. OTPR 2022/1250
(20.09.2022)

podver 18.0.8 rel 26.08.2022

Promjene u e-Računima - dodatne 1.(1)

Pomoćni programi

Usklađivanje strukture e-Računa za Invoice-Račun

Zbog promjena u strukturi e-Računa kod slanja Računa na web, napravljeno je dodatno usklađivanje u Ipos knjigovodstvu sa navedenim izmjenama.(26.08.2022)

podver 18.0.7 rel 24.08.2022

Promjene u e-Računima(3)

Fakturiranje u VP

Ispravak ispisa predračuna

Kod ponavljajućeg ispisa "Fakturiranje > Izvještaji > Ispis predračuna" u kombinaciji sa prikazom domaće valute na deviznom predračunu iznos u domaćoj valuti se povećavao za iznos poreza, ispravljeno.(12.07.2022)

Kopiranje stavaka između predračuna

U "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Predračuni" u dijelu unosa/izmjene stavaka dodana je opcija Kopiraj (stavke) sa označenog predračuna u tabelarnom prikazu.
Dakle, moguće je u unosu/izmjeni proizvoljan broj puta kopirati stavke sa drugih predračuna u svrhu ako npr. želimo objediniti stavke sa dva ili više predračuna na jednom predračunu.(11.08.2022)
Pomoćni programi

Usklađivanje strukture e-Računa za CreditNote (Odobrenja, Knjižnja obavijest)

Zbog promjena u strukturi e-Računa kod slanja CreditNote (Odobrenja, Knjižna obavijest) na web, napravljeno je usklađivanje u Ipos knjigovodstvu sa navedenim izmjenama.

Bez ovih usklađenja se neće moći poslati CreditNote odobrenje kupcima tj. poslati Odobrenje na servis Moj-eRačuna i Pondi.(24.08.2022)

podver 18.0.6 rel 07.07.2022

Konverter valuta HRK-EUR po fiksnom tečaju(2)

Sistem

Prilagodbe BiH verzije

U verziji za Bosnu i Hercegovinu manje izmjene koje neutraliziraju promjene vezane za prelazak na EUR u Hrvatskoj verziji.(07.07.2022)
Općenito

U Brzom kalkulatoru dodan konverter valuta HRK-EUR

U "Brzi kalkulator", u glavnoj formi pri vrhu ekrana, je dodan i konverter valuta HRK i EUR, a prema fiksnom tečaju konverzije radi lakše provjere konverzija u razdoblju dvojnih iznosa.
Npr. ako želite konvertirati 100 kuna u eure tada upišete „100“ i slovo „E“ kao EUR, program će izbaciti:
100 HRK / 7,5345 = 13,2722808414626 EUR.
Ili obratno ako ste upisali eure tada za konverziju u kune pritisnete „H“ kao HRK.
100 EUR * 7,5345 = 753,45 HRK
Broj prikazanih decimala kod kalkulatora regulirate sa Ctrl+strelice gore i dole.
Izračunati iznos možete automatski upisati u bilo koje numeričko polje u programu na način dok ste pozicionirani u njemu pritisnete tipku „K“ kao Kalkulator
(21.06.2022)

podver 18.0.5 rel 11.06.2022

Implementirano Dvojno iskazivanje cijena u EUR-ima(1)

Sistem

Dvojno iskazivanje cijena u EUR

Poslovni subjekt (tvrtke, obrti i dr.) dužan je u razdoblju dvojnog iskazivanja iz članka 43. stavka 1. Zakona o uvođenju EUR-a pri ispostavljanju računa potrošaču dvojno iskazati ukupan iznos na računu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije.

U programu Ipos cijene se iskazuju dvojno u sljedećim situacijama:
- ispisi veleprodajnih računa i predračuna (ponuda)
- ispisi maloprodajnih računa (traka tekst, traka grafički, a6, a5 i a4 format)
- ispisi cjenika u veleprodaji
- ispisi cjenika u maloprodaji
- ispisi etiketa sa podacima o cijenama artikala
- iznosi na platnim listićima plaća

Detaljno o svim promjenama vezano uz konverziju KN u EUR za ulazak u Euro zonu pogledajte u Tekućim aktualnostima na linku
https://ipos.hr/aktualnosti/0059(10.06.2022)

podver 18.0.4 rel 26.05.2022

Razne korekcije(1)

Fakturiranje u VP

Povećanje širine polja kod ispisa

U izvještaju "Fakturiranje > Izvještaji > Rekapitulacija prodaje artikla po kupcima" povećan broj mjesta za podatak o šifri artikla sa 6 na 7.(26.05.2022)

podver 18.0.3 rel 04.05.2022

Razne korekcije(1)

Proizvodnja i servis

Ispravak kod unosa uređaja za servisiranje

U prozoru "Proizvodnja > Servis > Šifrarnik uređaja za servisiranje" pri vrhu prozora nisu vidljivi svi podaci za unos, ispravljeno.(04.05.2022)

podver 18.0.2 rel 22.04.2022

Razne korekcije(3)

Fakturiranje u VP

Korekcije ispisa adrese primatelja

Kod ispisa "Fakturiranje > Izvještaji > Ispis računa" i "Fakturiranje > Izvještaji > Ispis računa" zbog drugačijeg rada Delphi 11 duži naziv partnera se nije prebacivao u novi red, korigirano.(22.04.2022)

Povećanje širine polja kod ispisa

Kod ispisa "Fakturiranje > Izvještaji > Ispis računa" i "Fakturiranje > Izvještaji > Ispis predračuna" povećana je širina polja za šifru artikla tako da može primiti do 7 znamenaka. Problem je samo u windowsima kod slučaja uvećanja >100%.(22.04.2022)
PC kasa

Korekcija veličine fonta kod ispisa

Kod "PC blagajna > Izvještaji > Ispis maloprodajnog računa" formati papira A4, A5 i A6 korekcija veličine fonta na 100% scaliranju tj. pri 96 PPI, font je bio preveliki pa nisu stali u prikaz svi podaci o kupcu kod R-1 računa.(22.04.2022)

ver 18.0 rel 13.04.2022

Dvojno iskazivanje cijena EUR-o, Delphi 11 Alexandria, temeljne promjene za podršku Windows 11, novi grafikoni i promjene postojećih i dr.(55)

Sistem

Nove verzije razvojnih alata

Delphi RAD Studio 11.1
NexusDB v4.50.29
QuickReport v6.0.0
eDocEngine v5.0.0.581
TeeChart v2022.35
SecureBlackBox v20.0.8063
Barcode1d v12.1.0.2240
Barcode 2d v12.1.0.2595

Zbog drugačijeg rada Delphi ver 11 program drugačije reagira u zavisnosti rezolucije monitora tj. uvećanja 100%, 125%, 150% itd. pa su ručne promjene bile nužne u svakom od cca 1000 prozora u programu.

Zbog mogućnosti prikaza formi na monitorima različitih uvećanja (100%, 125% ... 350%) spremanje kolona od sada se radi posebno za svaku formu i za svako uvećanje, iz tog razloga će kod nadogradnje biti obrisane postojeće postavke spremljenih kolona u tabelarnim prikazima.(04.12.2021)

Windows11 Modern Light style

Novi stil izgleda programa Windows11 Modern Light, bit će automatski postavljen nakon nadodgradnje.(08.12.2021)

Automatsko klizanje u tabelama bez fokusa (mouse wheel scrolling)

Klizači u tabelama reagiraju na pomicanje kotačića miša (mouse wheel scrolling) bez obzira da li ste kliknuli na tabelu (without fokus), dovoljno je doći mišem iznad neke tabele i kotačićem se može pomicati po redovima.(09.12.2021)

Minimalno podržana verzija windowsa ver NT 6.1

Miminalna verzija Windowsa koja je podržana u programu je ver NT 6.1, a što predstavlja personal verziju Windows 7 i server verziju Windows Server 2008 R2.(13.12.2021)

U svim prozorima programa je promjenjen osnovni font u Segoe UI

U cca 1000 formi-prozora u programu je promjenjen dosadašnji font Arial 8 pt u Segoe UI 9 pt.
Fontovi su različiti pa je u mnogim prozorima bilo potrebno dodatno mijenjati razmake između pojedinih polja za unos i opisa.(26.12.2021)

Automatske postavke položaja prozora pregleda izvještaja

Kod ispisa bilo kojeg izvještaja u programu u PrintPreview (prozor pregleda izvještaja) taj će se prozor otvoriti na mjestu i u veličini koju ste spremili za taj prozor.
Postavke položaja i veličine istog tipa prozora se različito spremaju kod dodatnog otvaranja (program razlikuje iste prozore iako se isto zovu) tako da možete automatski ispisati i isti izvještaj jedan pored drugog u dva prozora.

Međutim ako otvarate dodatne PrintPreview prozore izvještaja (treći, četvrti, peti ...) za koje niste spremali postavke tada će se oni otvarati u istoj veličini, ali malo niže i malo desno od zadnje otvorenog prozora izvještaja.(16.01.2022)

Novi sistem otvaranja/pozivanja prozora

U dosadašnjem sistemu poziv prozora iz menia je otvarao novi prozor (npr. prozor Partnera).
Od sada ako prozor koji se poziva već postoji neće se otvarati novi nego će se već otvoreni prozor postaviti iznad ostalih prozora (ako je sakriven).
Ako ipak želimo otvoriti isti prozor dva ili više puta tada ćemo kod pozivanja istodobno držati tipku Ctrl.(13.02.2022)

Spremanje kolona u tabelama za svako pojedino uvećanje (scaliranje) monitora

Zbog mogućnosti prikaza formi na monitorima različitih uvećanja (100%, 125% ... 350%) spremanje kolona od sada se radi posebno za svaku formu i za svako uvećanje.(16.02.2022)
Općenito

Promjena kod upisa datuma

U poljima za unos datuma uz dan i mjesec je potrebno upisati i godinu.
Do sada se u nekim poljima moglo upisati "1.1" sada se mora upisati "1.1.2021" ili "1.1.21".(04.12.2021)

Brzi kalkulator, dodatak

Iznosi u brzom kalkulatoru sada se prikazuju sa točkom za odvajanje tisuća.(09.12.2021)

Kopiranje u Clipboard dokumenata eksterne dokumenacije

U prozorima gdje postoji tipka Dokument (Dokum) za eksternu dokumentaciju (ulazni računi, ugovori i sl.) klikom miša na tipku Dokument uz držanje na tastaturi Shift tipke pozivao se meni:
Odaberite akciju ...
1 Odustani
2 Otvori direktorij datoteke
3 Dodaj novu poveznicu
4 Otvori povezanu datoteku
5 Obriši poveznicu na datoteku-e
6 Pozivanje prozora pomoći
7 Obriši fizičku datoteku

Sada je dodana opcija "8 Kopiraj u clipboard" kojom se eksterni dokumenti kopiraju u Clipboard te se mogu sa Paste kopirati u neki direktorij u Windows Exploreru.
Istodobno se može kopirati i više od jedne datoteke.(12.12.2021)

Poslovni partneri

U "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Poslovni partneri - poduzeća " ispod podatka o Općini nalazi se i podatak o Poreznoj ispostavi, podatak koji je potreban kod slanja raznih XML izvještaja na ePoreznu.(21.01.2022)
Glavna knjiga

Posebne oznake kupaca i dobavljača kod knjiženja izvoda

U prozoru "Financijsko > Financijsko knjigovodstvo > Knjiženje dnevnika glavne knjige" u pojedinačnom prikazu stavaka knjiženja tipovi stavaka će biti označeni sljedećim bojama slova:
- financijsko crno
- kupci zeleno
- dobavljači plavo

Oznaka cijelog tekućeg reda je zamjenjena sa oznakom pojedine kolone tekućeg reda.

Za razliku od tabelarnog prikaza stavaka knjiženja, od ranije, boja slova reda koji je označen teal bojom (tirkizno plavo zelena) označava kupca ili dobavljača čiji IBAN nemamo upisan u poslovnim partnerima.
Klikom na taj red automatski će se upisati IBAN sa izvoda u šifrarnik partnera.(12.12.2021)

Izvod iz knjigovodstva dodatna opcija bez zaključnih knjiženja

U izvještaju "Financijsko > Izvještaji > Izvod iz knjigovodstva" dodana opcija da se u izvještaju ne uključuju knjiženja dokumenata šifre 99 Zaključna knjiženja.(31.12.2021)

Bruto bilanca dodatna opcija bez zaključnih knjiženja

U izvještaju "Financijsko > Izvještaji > Bruto bilanca (XML)" dodana opcija da se u izvještaju ne uključuju knjiženja dokumenata šifre 99 Zaključna knjiženja.(31.12.2021)

Grafikoni

Izvršene su vizualne promjene na postojećim grafikonima "Financijsko > Grafikoni > ...", stavljene su pastelne boje i prozirnost grafova.(31.12.2021)

Novi Area/prostorni grafikon prometa i stanja konta

Novi grafikon "Financijsko > Grafikoni > Grafikon prometa i stanja konta sintetika/analitika - prostorni" koji može za bilo koji sintetički ili analitički konto prostorno prikazati kretanje na dugovnoj, potražnoj strani ili salda.

Radi usporedbe moguće je upisati i više od jednog konta npr. odnos troškova i prihoda "40, 70" ili odnos na transakcijskim računima "1001, 1002, 1003, 1004, 1005"
Za svaki konto posebno je moguće odrediti da li će se prikazati bilo koja kombinacija podataka duguje, potražuje ili saldo.

Moguće je na samom grafu odrediti za koju poslovnu godinu se traže podaci bez promjene tekuće poslovne godine.

Prikazi su mogući po danima, tjednima ili mjesecima.(31.12.2021)

Ispis dnevnika dodatna opcija

U "Financijsko > Izvještaji > Dnevnik glavne knjige (XML)" opcija ispisa da naziv konta i opis stavke ne prelaze u novi red, radi preglednosti izvještaja.(16.01.2022)

Ispis kartica dodatna opcija

U "Financijsko > Izvještaji > Kartice glavne knjige" opcija ispisa da opis stavke ne prelazi u novi red, radi preglednosti izvještaja.(16.01.2022)

Ispis izvoda knjiženja dodatna opcija

U "Financijsko > Izvještaji > Izvod iz knjigovodstva" opcija ispisa da naziv konta ne prelazi u novi red, radi preglednosti izvještaja.(16.01.2022)

Grafikon prihoda, troškova i dobiti pita

U grafikonu "Financijsko > Grafikoni > Grafikon prihoda, troškova i dobiti - pita graf" do sada se mogao prikazivati samo jedan pita graf tj. mogla se uključiti istodobno samo jedna vrijednost. Od sada je moguće uključiti sve vrijednosti tj. bilo koju kombinaciju pa će se prikazivati istodobno više pita grafova.(18.03.2022)

Prikaz tablice sa podacima ispod grafikona

U niže navedenim grafikonima je dodana opcija "Tablica podataka" da se ispod grafikona prikazuje i tablica sa svim podacima iz grafikona:
Financijsko > Grafikoni > Grafikon prometa i stanja konta sintetika/analitika - prostorni
Financijsko > Grafikoni > Grafikoni priliva i odliva sredstava - stupčasti i linijski
Financijsko > Grafikoni > Grafikon prihoda, troškova i dobiti - stupčasti i linijski
Financijsko > Grafikoni > Grafikon prihoda i troškova - prostorni graf
Financijsko > Simulacija i analiza poslovanja > Pokazatelji likvidnosti grafikon
Financijsko > Simulacija i analiza poslovanja > Pokazatelji financijske stabilnosti grafikon
Financijsko > Simulacija i analiza poslovanja > Pokazatelji zaduženosti grafikon
Financijsko > Simulacija i analiza poslovanja > Pokazatelji aktivnosti grafikon
Financijsko > Simulacija i analiza poslovanja > Pokazatelji profitabilnosti grafikon
Financijsko > Simulacija i analiza poslovanja > Pokazatelji proizvodnosti rada grafikon
Financijsko > Izvještaji > Bruto bilanca (XML) (graf)
Financijsko > Izvještaji > Bilanca stanja - mali poduzetnici (XML) (graf)
Financijsko > Izvještaji > Račun dobiti i gubitka - mali poduzetnici (XML) (graf)
Financijsko > Izvještaji > Bilanca stanja - srednji i veliki poduzetnici (XML) (graf)
Financijsko > Izvještaji > Račun dobiti i gubitka - srednji i veliki poduzetnici (XML) (graf)
Financijsko > Izvještaji > Izvještaj o novčanom tijeku - direktna (izravna) metoda (XML) (graf)
Financijsko > Izvještaji > Bilanca stanja - statistički godišnji izvještaj (XML) (graf)
Financijsko > Izvještaji > Račun dobiti i gubitka - statistički godišnji izvještaj (XML) (graf)
Financijsko > Izvještaji > Tromjesečni statistički izvještaj (XML) (graf)
Financijsko > Izvještaji > Godišnja prijava poreza na dobitak (XML) (graf)
Financijsko > Izvještaji > Brutto bilanca korisnički SIMULATOR (XML) (graf)
Svi sadašnji i budući korisnički definirani izvještaji.(23.03.2022)

Novi TreeView graf prikaza bruto bilance

Novi grafikon kod ispisa izvještaja "Financijsko > Izvještaji > Bruto bilanca (XML) (graf)"
Kod ispisa bruto bilance moguće je uključiti opciju "Uključi kreiranje grafa izvještaja", nakon kreiranja samog izvještaja u PrintPreview prozoru otvorit će se novi prozor sa istim podacima prikazanim grafički.
Uz već postojeće grafove Pie graf pozicije, Bar graf pozicije, Pie graf mjeseci, Bar graf mjeseci, napravljen je novi TreeView graf.

TreeView graf prikazuje pozicije (sintetička i analitička konta) u obliku pravokutnika gdje se pravokutnik svakog nižeg nivoa konta nalazi unutar pravokutnika konta višeg nivoa, pri čemu je veličina svakog pravokutnika proporcionalna iznosu pozicije (dugovni, potražni, razlika). Moguće je prikazati bilo koji konto i podkonta, kao i cijelo stablo kontnog plana.
Tree graf vizualno prikazuje odnos veličine iznosa pojedinih konta.

Lijevim klikom miša na pravokutnik ulazimo stablo prikaza, a desnim klikom izlazimo jedan nivo više.
Kada se pozicioniramo mišem iznad nekog pravokutnika-pozicije u prozorčiću se prikazuje: konto, naziv, vrijednost, stopa od ukupno, relativna stopa od konta roditelja.(10.04.2022)

Novi TreeView grafikoni prikaza korisničkih izvještaja glavne knjige

Novi grafikoni kod ispisa izvještaja "Financijsko > Izvještaji > Račun dobiti i gubitka, Bilanca stanja ..., Korisnički izvještaji ...
Kod navedenih izvještaja moguće je uključiti opciju "Uključi kreiranje grafa izvještaja", nakon kreiranja samog izvještaja u PrintPreview prozoru otvorit će se novi prozor sa istim podacima prikazanim grafički.
Uz već postojeće grafove Pie graf pozicije, Bar graf pozicije, Pie graf mjeseci, Bar graf mjeseci, napravljen je novi TreeView graf.

TreeView graf prikazuje pozicije u obliku pravokutnika gdje se pravokutnik svakog nižeg nivoa pozicije nalazi unutar pravokutnika poziciji višeg nivoa, pri čemu je veličina svakog pravokutnika proporcionalna iznosu pozicije. Moguće je prikazati bilo koju poziciju i podpoziciju, kao i cijelo stablo izvještaja.
Tree graf vizualno prikazuje odnos veličine iznosa pojedinih pozicija.

Lijevim klikom miša na pravokutnik ulazimo stablo prikaza, a desnim klikom izlazimo jedan nivo više.
Kada se pozicioniramo mišem iznad nekog pravokutnika-pozicije u prozorčiću se prikazuje: šifra i opis pozicije, vrijednost, stopa od ukupno, relativna stopa od pozicije roditelja.(10.04.2022)
Saldakonti kupaca

Promjena prozora upita za izvještaje

U prozoru "Kupci > Izvještaji > ..." nalazi se veći broj izvještaja, zbog preglednosti odabira izvještaja maknuti su tabovi sa nazivima svih izvještaja i stavljen je samo naslov tekućeg odabranog izvještaja iz izbornika.
Istodobno pored naziva izvještaja je tipka sa kojom se može pozvati popis izvještaja u ostalim tabovima.(21.02.2022)

Poziv prozora VP računa

U "Kupci > Dokumenti > Izlazni računi" je dodana tipka za pozivanje "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Izlazni računi" i pozicioniranje na broj računa koji je tekući u saldakonti kupaca.(13.03.2022)

Grafikoni

Izvršene su vizualne promjene na postojećim grafikonima "Kupci > Grafikoni > ...", stavljene su pastelne boje i prozirnost grafova.(21.03.2022)
Saldakonti dobavljača

Promjena prozora upita za izvještaje

U prozoru "Dobavljači > Izvještaji > ..." nalazi se veći broj izvještaja, zbog preglednosti odabira izvještaja maknuti su tabovi sa nazivima svih izvještaja i stavljen je samo naslov tekućeg odabranog izvještaja iz izbornika.
Istodobno pored naziva izvještaja je tipka sa kojom se može pozvati popis izvještaja u ostalim tabovima.(21.02.2022)

Grafikoni

Izvršene su vizualne promjene na postojećim grafikonima "Dobavljači > Grafikoni ...", stavljene su pastelne boje i prozirnost grafova.(21.03.2022)
PDV evidencije

Opcija eMaila, telefona i faxa u nekim obrascima

Kod exporta PDV-S obrasca, PPO obrasca, ZP obrasca podaci o eMailu, telefonu i faxu su postavljeni samo kao opcija tj. mogu se izostaviti.(21.01.2022)
Fakturiranje u VP

U VP cjenicima tipka Veze za pozivanje kartica, kalkulacija, serijskih brojeva tekućeg artikla

U prozoru "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Cjenici artikala i usluga" je preko nove tipke Veze omogućeno pozivanje prozora:
- "Robno-mat. > Robno knjigovodstvo > Pregled robnih kartica" za tekući artikl i skladište
- zadnje "Robno-mat. > Robno knjigovodstvo > Ulazne kalkulacije" za tekući artikl
- "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Evidencija serijskih brojeva" za tekući artikl(16.02.2022)

Dodatne opcije ispisa cijena na predračunima

Dosadašnja opcija ispisa predračuna bez prikaza cijena i iznosa u cijelom dokumentu je zamijenjena sa opcijama:
1. Prikaz svih cijena i iznosa
2. Prikaz BEZ cijena i iznosa stavaka, ali sa ukupnim iznosima dokumenta
3. Prikaz BEZ svih cijena i iznosa

U opciji 2 u stavkama se neće prikazivati kolone koje sadrže: cijene, cijene sa popustom, stopu popusta, jedinični porez, iznos poreza, stopu poreza, iznos bez poreza i iznos stavke. Dakle u toj varijanti predračun izgleda kao da ima samo jednu složenu stavku čiji iznosi se nalaze u sumarnim podacima dokumenta.(17.02.2022)