Rabati u veleprodaji

Rabate u veleprodaji koristimo kod komercijalnih dokumenata ponude/predračuni i računi. U nastavku ćemo koristiti samo termin račun.

Vidi Rabat na računima i kaskadni rabat

Postoje više načina automatskog unosa rabata:

1) Unaprijed predefinirana stopa rabata za pojedinog kupca za sve artikle/usluge

Ulaskom u glavu računa možemo u polje "rabat" upisati željeni rabat za taj račun tj. kupca. Ako smo u poslovnim partnerima unaprijed za tog kupca definirali stopu rabata tada će se u to polje automatski upisati stopa koju smo odredili za tog kupca.

Kod upisa stavaka, u drugom dijelu računa, program će automatski kod unosa svake nove stavke inicijalno postaviti rabat te stavke na vrijednost koju smo odredili u glavi računa, naravno s mogućnošću promjene.

Dakle bez obzira da li u šifrarniku poslovnih partnera postoji ili ne predefinirana stopa rabata uvijek možemo tu stopu predefinirati u samoj glavi računa, ali isto tako i izbrisati je.

2) Definiranje rabatnih grupa za artikle/usluge i određivanje stopa za svaku pojedinu rabatnu grupu za sve kupce zajedno

Potrebno je u šifrarniku rabatnih grupa otvoriti željeni broj rabatnih grupa npr. Prva.., druga..., treća... itd.

Na tom mjestu se još ne određuju stope. U šifrarniku artikala je potrebno za svaki artikl odrediti u koju rabatnu grupu ulazi, tako da u polje "rabatna grupa" upišemo šifru rabatne grupe.

Na taj način smo svakoj rabatnoj grupi pridružili određene artikle. Jedan artikl može biti pridružen samo jednoj rabatnoj grupi. Bilo kada se artikl može prebaciti i u drugu rabatnu grupu. Moguće je da određeni artikli nisu pridruženi niti jednoj rabatnoj grupi.

Nakon toga, u prozoru "Rabati artikala i usluga" gdje se u gornjem prozoru pojavljuju partneri, a u donjem rabatne grupe pridružene tom partneru, pronađemo svoju tj. matičnu firmu za koju se vode knjige i za tu firmu napravimo unos svih rabatnih grupa s određenim stopama.

Program prati logiku da kod unosa stavaka u računu ako ne nađe stopu rabata za određenog kupca gleda u rabatne skupine matične firme u kojoj su definirane stope za sve ostale kupce.

Kod prvog unosa tj. kada za partnera nije definirana niti jedna rabatna grupa program će automatski izvršiti unos svih rabatnih grupa koje postoje u šifrarniku rabatnih grupa, prijeći u mod za izmjene i postaviti se na prvu rabatnu grupu tako da je dovoljno samo upisivati stope rabatnih grupa i potvrđivati s tipkom Enter.

 

3) Definiranje rabatnih grupa za artikle/usluge i određivanje stopa za svaku pojedinu rabatnu grupu, ali za svakog kupca pojedinačno

Izvršimo dio predradnji iz točke 2)

Nakon toga prozoru "Rabati artikala i usluga" za svakog kupca za kojeg želimo posebno definirati stope rabatnih grupa unesemo rabatne grupe i stope kao u točci 2)

Na taj način možemo za svakog kupca imati potpuno različite uvjete rabata.

 

4) Kombinacija načina 2 i 3 gdje za neke kupce definiramo stope za određene rabatne grupe, a za sve ostale kupce odredimo stope rabatnih grupa zajedno

Kombinacijom 2) i 3) točke možemo za određeni broj kupaca kod kojih je to bitno odrediti posebne specifične uvjete rabata, a za sve ostale kupce primjenjujemo stope rabata zajedničke tj. one koje su definirane pod matičnom firmom.

 

Posebna kategorija su tzv. naknadni popusti kao što su bonifikacije, cassa-sconta i dr.

Cassa-sconto

U pravilu se uvjeti cassa-sconto odobravaju na računu na način da se uz redovan rok dospjeća plaćanja npr. 30 dana kupca stimulira da iznos računa plati i ranije. Npr. odobravamo mu dodatnih 10% ako plati račun u roku 5 dana, 4% ako plati račun u roku 10 dana i sl.

Ako kupac ispuni neki od uvjeta prijevremenog plaćanja tada mu ispostavljamo knjižno odobrenje kojim mu odobravamo dodatni popust. S tim dokumentom kupac korigira ranije primljeni račun za navedeni iznos.

Bitno je od kupca dobiti pisanu izjavu (praktično ju je napisati na samom odobrenju) da je kod sebe ispravio iznos pretporeza po primljenom odobrenju, tek tada možemo u svojim knjigama provesti odobrenje.

Ako je cassa-sconto odobren na predračunu (neuobičajeno) tada na računu ne iskazujemo posebno te uvjete nego kod izdavanja računa odmah taj dodatni popust uračunavamo na stavkama.

Copyright © IPOS 1992-2019.